ငလ်င္ေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္႐ွိ အေဆာက္အဦးအခ်ိဳ ့ အနည္းငယ္ ပ်က္စီးမႈျဖစ္ေပၚ**************************************
ျသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန ့ညေန ၅း၀၅ မိနစ္က လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ ငလ်င္ေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္႐ွိ အေဆာက္အဦး အခ်ိဳ ့တြင္ ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚ ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြင္း႐ွိ ရန္ကုန္ ၊ မႏၱေလး ၊ ေနျပည္ေတာ္ အပါအ၀င္ သိသာစြာ အင္အားျပင္းသည့္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈ တစ္ခုကုိသိသာစြာ ခံစားခဲ့ရသည္။
ငလ်င္ေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္႐ွိ အေဆာက္အဦးအခ်ိဳ ့ အနည္းငယ္ ပ်က္စီးမႈျဖစ္ေပၚ ငလ်င္ေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္႐ွိ အေဆာက္အဦးအခ်ိဳ ့ အနည္းငယ္ ပ်က္စီးမႈျဖစ္ေပၚ Reviewed by swai son on 5:31 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1