မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦးအား ေမြးစားမည္ဟုေျပာဆိုကာ အိမ္အကူအျဖစ္ ခုိင္းေစၿပီး လုပ္ခလာစာမေပးဘဲ ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္သူ မိသားစုမ်ားအား  လူကုန္းကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒျဖင့္ ထပ္မံအေရးယူ

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၂၄


၂၂.၉.၂၀၁၆ ရက္ေန႔ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း

က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပုိင္း)၊ ဦး၀ိစာရလမ္းရွိ ေနအိမ္တစ္အိမ္

တြင္ အိမ္အကူအျဖစ္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ အိမ္အကူ

မိန္းကေလးတစ္ဦးကုိ ဆုိးရြားစြာရုိက္ႏွက္ခဲ့ၿပီး လုပ္ခလစာမ်ားလည္းေပး

ေခ်ျခင္းမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ထိေရာက္စြာအေရးယူေပးေစလုိေၾကာင္း စသည္ျဖင့္

ေရးသားပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိသည္ကုိေတြ႕ရွိရပါသည္။


ျဖစ္စဥ္မွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္းက ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပုိင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ 

(၄၁)တုိးခ်ဲ႕ရပ္ကြက္ေန ေဒၚေအးေအး၀င္းသည္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပုိင္း)

ၿမိဳ႕နယ္၊ ေလးေထာင့္ကန္ေက်းရြာေန မသန္းသန္းအိ၊ (၁၆)ႏွစ္အား

ေမြးစားမည္၊ သီလရွင္၀တ္ေပးမည္ဟု ၎၏ဖခင္ျဖစ္သူထံယံုၾကည္ေအာင္

ေျပာဆုိ၍ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ မသန္းသန္းအိမွာ အဆိုပါေနအိမ္

သုိ႔ေရာက္ရွိခ်ိန္မွစ၍ အိမ္သားမ်ား၏ေ၀ယ်ာ၀စၥမ်ား၊ အိမ္အလုပ္မ်ားကုိ 

အိမ္အကူကဲ့သုိ႔လုပ္ကုိင္ေပးခဲ့ရေၾကာင္း၊ အလုပ္ေစခိုင္းရာတြင္ အဆင္

မေျပသည့္အခါတုိင္း ေဒၚေအးေအး၀င္းမွ သံႀကိဳး၊ သံေယာက္မတုိ႔ျဖင့္

ရုိက္ႏွက္ျခင္း၊ ယာလက္သန္းအား ပလာယာျဖင့္ဆဲြထုတ္ျခင္း၊ ေရေႏြးပူ

ျဖင့္ေလာင္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၎မွ မသန္းသန္းအိအား ညဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္

သည့္အခ်ိန္တိုင္း သားမက္ျဖစ္သူ ငစား(ခ)မ်ိဳးေဇာ္ထက္ႏွင့္ သမီးျဖစ္သူ 

ဟယ္လင္(ခ)ခင္သႏၱာဦးတို႔က ခ်ဳပ္ေႏွာင္ေပးျခင္း၊ သားျဖစ္သူ ေအးေက်ာ္၀င္း

မွ လက္သီးျဖင့္မ်က္ႏွာအားထိုးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ မသန္းသန္းအိမွာ 

၎ေနအိမ္မွ ထြက္ေျပးလာစဥ္ (၄၁)ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ထိန္းသိမ္းၿပီး 

ရဲစခန္းသုိ႔ပုိ႔အပ္ေပးခဲ့ရာ မသန္းသန္းအိ၏အေဒၚျဖစ္သူ ေဒၚခင္ျမင့္မွ

ေဒၚေအးေအး၀င္းပါ(၄)ဦးတုိ႔အား အေရးယူေပးရန္တုိင္တန္းခ်က္အရ 

၁၇.၇.၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပုိင္း)ၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ)၃၆၅/၂၀၁၅၊ 

ပုဒ္မ-၃၂၅/၃၅၄/၂၉၄/ ၅၀၆ ျဖင့္ အမႈဖြင့္လွစ္၍စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ခ့ဲၿပီး 

ၿမိဳ႕နယ္ဥပေဒရံုးသုိ႔ ဥပေဒအၾကံျပဳခ်က္ေတာင္းခံခဲ့ရာ ၃.၉.၂၀၁၅ ရက္ေန႔

တြင္ ေဒၚေအးေအး၀င္းအား ပုဒ္မ-၃၀၇ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ က်န္(၃)ဦးအား 

ပုဒ္မ-၃၂၅ ျဖင့္လည္းေကာင္း တရားစြဲဆုိရန္အၾကံျပဳခဲ့သျဖင့္ ဥပေဒ

အႀကံျပဳခ်က္အတိုင္း ဆက္လက္စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။


အဆိုပါအမႈမွ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူ မသန္းသန္းအိသည္ ေဒၚေအးေအး၀င္း

၏ေနအိမ္တြင္ အိမ္အကူအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေပးခဲ့ရေသာ္လည္း လုပ္ခလစာ

အက်ဳိးခံစားခြင့္လံုး၀မရွိေၾကာင္း ထပ္မံစစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့သျဖင့္ 

မသန္းသန္းအိအား သမီးအျဖစ္ေမြးစားၿပီး သီလရွင္၀တ္ေပးမည္ဟု 

မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားထံ ယံုၾကည္ေအာင္ ေျပာဆုိေခၚယူ၍ ေနအိမ္သုိ႔

ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ အိမ္ေဖာ္အျဖစ္ ရုိက္ႏွက္ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ၿပီး လုပ္ခလ

စာမေပးဘဲ အတင္းအဓမၼခိုင္းေစခဲ့သူ ေဒၚေအးေအး၀င္းပါ(၄)ဦးတုိ႔အား 

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပုိင္း)ၿမိဳ႕မရဲစခန္း (ပ)၁၅၂၁/၂၀၁၆၊ လူကုန္ကူးမႈ

တားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၂၄/၃၂ ျဖင့္ ထပ္မံအမႈဖြင့္ကာ 

စစ္ေဆး အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း အသိေပးေဖာ္ျပအပ္

ပါသည္။


Ref; Yangon Police

မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦးအား ေမြးစားမည္ဟုေျပာဆိုကာ အိမ္အကူအျဖစ္ ခုိင္းေစၿပီး လုပ္ခလာစာမေပးဘဲ ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္သူ မိသားစုမ်ားအား  လူကုန္းကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒျဖင့္ ထပ္မံအေရးယူ မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦးအား ေမြးစားမည္ဟုေျပာဆိုကာ အိမ္အကူအျဖစ္

ခုိင္းေစၿပီး လုပ္ခလာစာမေပးဘဲ ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္သူ မိသားစုမ်ားအား 

လူကုန္းကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒျဖင့္ ထပ္မံအေရးယူ

Reviewed by swai son on 4:23 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1