ကေမ႓ာၻဒီးယားႏိုင္ငံမွာ မုဒိန္းမွဳကို လူလည္ေခါင္မွာ အဝတ္ခၽြတ္ျပီး ၾကိမ္ၾကိဳးျဖင့္ ရိုက္ႏွက္၍ဆံုးမတဲ့ ရုပ္သံ ေရပန္းစား

ကေမ႓ာၻဒီးယားႏိုင္ငံမွာ မုဒိန္းမွဳကို လူလည္ေခါင္မွာ အဝတ္ခၽြတ္ျပီး ၾကိမ္ၾကိဳးျဖင့္ ရိုက္ႏွက္၍ဆံုးမတဲ့ ရုပ္သံ ေရပန္းစား ကေမ႓ာၻဒီးယားႏိုင္ငံမွာ မုဒိန္းမွဳကို လူလည္ေခါင္မွာ အဝတ္ခၽြတ္ျပီး ၾကိမ္ၾကိဳးျဖင့္ ရိုက္ႏွက္၍ဆံုးမတဲ့ ရုပ္သံ ေရပန္းစား Reviewed by swai son on 1:15 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1