လႊတ္ေတာ္တြင္ ဘဂၤလီအေရးႏွင့္ပတ္သတ္၍ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြး​ေႏြး

လႊတ္ေတာ္တြင္ ဘဂၤလီအေရးႏွင့္ပတ္သတ္၍ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးႏြေး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လူအခြင့္အေရးကို နားလည္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ဟူသည္ ျပည္သူၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရးကိုသာ ဦးစားေပးကာကြယ္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ "မိမိတို႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ဘဂၤလီကို တိုက္ခိုကလို္ျခင္းမဟုတ္ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးကိုသာ ကာကြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း" ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အကယ္၍ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ လူ႕အခြင့္အေရးကိုအေၾကာင္းျပ၍ ခိုးဝင္ဘဂၤလီမ်ားကို စိုးရိမ္ပူပန္ေနမည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ေလယာဥ္ႏွင့္ျဖစ္ေစ သေဘၤာႏွင့္ျဖစ္ေစ လက္ခံမည့္နိုင္ငံသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးပါမည္။ ဘဂၤလီမ်ားအေနျဖင့္ ဆက္လက္ေသာင္းၾကမ္းဆူပူေနဦးမည္ဆိုပါက အမ်ားျပည္သူ၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈႏွင့္အတူ ျပတ္ျပတ္သားသား ကိုင္တြယ္သြားမည္ ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

 Source: Facebook Go Goe

လႊတ္ေတာ္တြင္ ဘဂၤလီအေရးႏွင့္ပတ္သတ္၍ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြး​ေႏြး လႊတ္ေတာ္တြင္ ဘဂၤလီအေရးႏွင့္ပတ္သတ္၍ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြး​ေႏြး Reviewed by swai son on 4:12 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1