================================================================
ညကေပါ့၊ ကုတင္500 ဆီး၊ေက်ာက္ကပ္
ေဆးရံုမွာ လူနာရဲ႕ေနာက္ဆံုးဆနၵအရ
ေဆးရံုမွ ျပန္ေခၚသြားဖို႔အတြက္ လူနာ
တင္ကားေခၚရာမွာ ခ်င္းျပည္မင္းတပ္
အထိ ၇သိန္းေပးရမဃ္ဆိုလို႔ သေဘာ
တူၾကရာ၊ ကားေရာက္လာလို႔လူနာ
တင္ဖို႔အဆင္သင့္ျဖစ္ပီးမွကားခ ကို
၁၀သိန္းအထက္ေပးရန္ေျပာလာလို႔
အေျခအတင္ျဖစ္ပီးကားျပန္လြတ္လိုက္
ၾကပါတဃ္။ ခဏေနေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔
ကိုအမွန္ကူညီမည့္ေကာင္းေသာ႐ွမာရီအ
သင္း မွ ပုဂၢိဳလ္ ေရာင္ေဆာင္၍ နာမည္လိမ္ပီးပထမေရာက္လာေသာကား အမ်ိဴ းစား
ထပ္ေရာက္လာျပန္ပါသည္။ ပိုက္ဆံ၁၂
သိန္းေတာင္းလာရာ ႐ွမာရီ ရံုးသို႔ဖုန္းဆက္မွ႐ွမာရီကားမွလာဆဲလမ္းေပၚတြင္သာ႐ွိေသးေၾကာင္းေျပာရာ၊ ထိုလာလိမ္ေသာကားကိုျပန္လြတ္လိုက္ၾကပါသည္။ ထိုအဖြဲ႔ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ထပ္လိမ္ပီးေပၚလာပါေသးသည္ အေသးစိပ္မေရးလိုပါ။ ထိုသို႔၂နာရီခန္႔ အေျခတင္ျဖစ္ေနခ်ိန္လူနာမွာထာဝရ
အိပ္စက္အနားဃူသြားပါသည္။
ထိုကားသမားမွ ရန္ကုန္သည္သူ႔နဃ္ေျမ
ျဖစ္ေၾကာင္းလဲခ်ိန္းေျခာက္သြားပါသည္။
ပူေဆြးဝမ္းနည္းေနေသာ မိသားစုမ်ားအား
ဒီလိုလိမ္လည္ၿခိမ္းေျခာက္အျမတ္ႀကီးစား
လုပ္မူမ်ားေဆးရံုဝင္းအတြင္းျဖစ္ပ်က္မႈမ်ား
ကင္းေဝးေစလိုပါသည္။ ပထမကားႏွင့္
ၿခိမ္းေျခာက္သြားသူ၏ပံုတင္လိုက္ပါတဃ္။
မတရားမူ က်ဆံုးပါေစ။ KT

Source & Photo : https://m.facebook.com/photo.php?fbid=195291664237335&id=100012695087088&set=gm.1804782226465641
0 comments so far,add yours