သဒၶါ ေစတနာ ကေတာ့ ဉာဏ္ရည္ျမင့္လြန္းပါတယ္ ကထိန္ ဒကာႀကီး ကိုဗိုလ္ေတာက္ရယ္။

သာဓု    သာဓု    သာဓု ပါ...

0 comments so far,add yours